Уведомление за поверителност

Последно актуализирано на 15.05.2018г.

Настоящият документ има за цел да информира  нашите клиенти  – физически лица относно това как "ДИАЛОГ-ПЛЮС" ООД („ние“, нас“, „наши“), при осъществяване на дейността ни като преводаческа агенция събираме, използваме или споделяме личните данни, които Вие ни предоставяте, или които по друг начин сме получили или създали и които са свързани с Вас.  Желателно е да отделите време, за да се запознаете с това Уведомление за поверителност, както и периодично да го преглеждате, защото ние може да го променим в даден момент. 

Когато се обръщате към нас, за да ни възложите извършване на устен превод или писмен превод на различни книжа и документи от български език на чужд език и обратно или други услуги, които можем да извършим за Вас (например издателска дейност, организиране на конференции) Вие ни предоставяте определена информация за себе си – като например, имена, ЕГН, адрес и др.

Съгласно законодателството (в това число Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, в сила от 25 май 2018 година („Регламент“) тази информация за Вас представлява Ваши лични данни, а Вие сте техен субект. От своя страна, ние се явяваме администратор на Вашите лични данни. Данните които ни идентифицират като администратор и начините за връзка  с нас са посочени в края на този документ.

От Уведомлението Вие ще научите:
КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ? 
КАК СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ
КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
КОЛКО ЗАЩИТЕНИ СА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ
КАКВО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВИ
КАК ЩЕ ВИ УВЕДОМИМ ЗА ПРОМЕНИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?
Когато се обръщате към нас, независимо дали в нашия офис на място или по имейл, за да ни възложите превод или друга услуга или чрез интернет страницата ни, за да научите повече информация за дейността ни, ние може да получим директно от Вас или да Ви помолим да ни предоставите определена информация за себе си. 
Личните данни, свързани с Вас, които събираме във връзка с предоставяне на услуги по преводачески и други услуги, могат да включват:

 1. Идентификационни и биографични данни - вкл. три имена, (за издаване на фактура на физическо лице - ЕГН); 
 2. Информация за контакт –вкл. постоянен адрес или друг адрес за кореспонденция или имейл (в зависимост от избрания от Вас начин за получаване на превода) и телефон;
 3. Финансова информация – вкл. данни за Ваша банкова сметка при плащане на възнаграждението за нашите услуги по банков път;
 4. Проследяване активността Ви в нашата уебстраница – вкл. техническа информация относно Вашето устройство; уебстраницата, която Ви е препратила към нас; дата на достъпа; информация за браузъра и операционната система, които ползвате и IP адрес при посещение на уебсайта ни, за да разгледате информацията за нашата дейност. Информацията се събира само, за да можем да осигурим качество и сигурност на  услугата.
 5. Информация и лични данни, които се съдържат в документите и книжата, които сте ни предоставили и възложили за превод

Когато обработваме личните Ви данни за целите на основната ни дейност като преводаческа агенция и когато Ви предоставяме други услуги, както и за да изпълним нормативните си задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Така например, ако не ни предоставите Вашите имена и данни за контакт, ние не бихме могли след като извършим поръчката за превод, да Ви предоставим готовия превод, ако не сте ни посочили име, как можем да се свържем с Вас и къде желаете да получите превода, по имейл, до Ваш адрес или на място в нашия офис. В други случаи, при събирането на Ваши лични данни, ние ще Ви уведомим дали предоставянето на данните е необходимо и какви са последствията, ако откажете. 

КАК СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Ние обработваме Вашите лични данни, въз основа следните правни основания:

 • във връзка със сключване и изпълнение на договор за възлагане (поръчка) на превод, който сключваме с Вас чрез попълване от Ваша страна на заявка за превод, която ние приемаме и посочваме срок за изпълнение и цена; или
 • за изпълнение на наши задължения, които следват от нормативен акт, например във връзка със задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или при предоставяне на информация на съдебните и други държавни органи; или
 • наш легитимен интерес, освен когато пред него преимущество имат Ваши интереси или Ваши основни права и свободи. Примери за наш легитимен интерес са установяване, упражняване или защита на правни претенции;

Ние използваме Вашите лични данни за една или повече от долуизброените цели:

 1. Да Ви предоставим услугите ни, свързани със превода, които извършваме и които Вие сте поискали, включително да Ви изпратим съобщение или да Ви се обадим за уточнения по превода и получаването му, да Ви изпратим преведените документи до адреса Ви по куриер или по имейл или да Ви съобщим друга съществена информация във връзка с Вашата поръчка;
 2. Да осъществяваме връзка с Вас, когато сте ни задали въпрос или отправили оплакване или искане за оферта за услуга, или да Ви уведомяваме за промени в работата на офис или за пробив в сигурността на данните;
 3. Да спазваме правни, регулаторни и други изисквания, да извършваме дейността си съобразно приложимото законодателство и професионалните норми и правила, да отговаряме на искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи;
 4. Да подобряваме услугите, които Ви предоставяме, включително за вътрешни цели като одити, анализи и проучвания, които да ни помогнат да подобрим дейността си или за да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на услугите ни и да подобряваме дизайна и съдържанието на интернет страницата ни, за да отговаря тя най-оптимално на Вашите предпочитания и на използваните от Вас устройства;
 5. Във връзка с правни претенции, за да защитаваме интересите си в съдебни спорове или други производства, образувани от компетентните органи, както и за цели, посочени на други места в това Уведомление.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
При осъществяване на дейността ни се налага да споделяме Вашите лични данни с някои от следните лица:

 • Преводачи на свободна практика, с които ние имаме сключени договори и на които възлагаме да извършат заявения от Вас превод
 • Нашите адвокати, професионални консултанти и одитори
 • Регулаторни, държавни и съдебни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, Комисия за финансов надзор, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
 • Наши доставчици на услуги (счетоводни, поддръжка на IT системите, куриерски услуги и др.) или на бизнес партньори, с помощта на които Ви предоставяме услугите ни.

Във всички случаи ние сключваме договори в писмена форма с търговците, с които работим, като изискваме от тях да предприемат необходимите мерки, за да гарантират защитата на Вашите лични данни. Ние ще предоставим на тези наши контрагенти единствено информацията, която им е необходима, за да за ни предоставят договорените услуги, без да им разрешаваме да използват Вашата информация за техни собствени цели. Ние няма да предоставяме Ваши лични данни на трети лица, за да Ви пращат непоискани маркетингови съобщения, освен ако Вие сте дали необходимото съгласие за това. В случай, че получавате непоискани търговски съобщения от търговците, с които ние работим, моля уведомете ни на адреса или имейла за връзка с нас, посочени в края на този документ.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

Ние не предаваме Вашите лични данни на други лица в друга държава членка или трета държава или на международни организации.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ 

Ние имаме вътрешна политика, която определя колко дълго съхраняваме личните Ви данни. Тя е изградена на базата на (а) вида на информацията, която събираме, и (б) целите, за които я събираме. Принципно, ние съхраняваме Вашите лични данни, толкова дълго колкото е необходимо за целите на обработване, за които данните са били събрани и за всяка друга допустима и свързана цел или до изтичане на законово определен срок (например за съхранение и обработка на счетоводни данни и за данъчен контрол - 11 години). Наш легитимен интерес е да запазим определена Ваша лична информация до изтичане на давностния срок за предявяване на претенции (5 години) след изтичане или прекратяване на договора с Вас (обикновено след предаване на преведените документи или извършване на устния превод). Ние няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно или административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба срещу нас. 

КОЛКО ЗАЩИТЕНИ СА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ние високо ценим поверителността на личните Ви данни и се отнасяме много сериозно към мерките за сигурност на личните данни, които сме събрали и съхраняваме.
Ние използваме множество физически, електронни и организационни мерки, подходящи с оглед на чувствителността на информацията, която поддържаме, за да защитим личните данни които ни предоставяте от непозволен достъп, използване или разкриване. Например ние кодираме комуникациите посредством криптирана връзка, имаме защитни стени (firewalls) и антивирусни програми, средства за контролиране на достъпа, разделяне на задълженията и други. Приели сме политики и процедури за защита на личните данни. Ние изискваме от нашите доставчици и партньори, които имат достъп до Вашите лични данни, да използват подходящи мерки, с които да осигурят защитата и поверителността на личните Ви данни. Вие обаче също носите отговорност за опазване на Вашата лична информация, която споделяте с нас през интернет. За съжаление предаването на информация по интернет или по телефон може да не е напълно сигурно, въпреки взетите от нас мерки. Поради това, моля да имате предвид, че предаването на Ваша лична информация чрез интернет или по телефон, се извършва на Ваш риск.

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ

Във връзка с Вашите лични данни, Вие имате определени права спрямо нас, които са Ви предоставени от Регламента и останалото приложимо законодателство. Понякога определени права могат да възникнат и да бъдат упражнени само при определени основания за обработване на личните Ви данни; други ваши права търпят известни ограничения и изключения, по силата на законодателството. За да упражните правата си или да зададете въпроси следва да отправите искането си на посочените най-долу имейл или адрес за връзка с нас.
Съгласно приложимото законодателство Вие имате следните права:

 1. Право на достъп до личните данни, свързани с Вас;
 2. Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с Вас;
 3. Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас;
 4. Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни;
 5. Правото да поискате изтриване на личните данни свързани с вас („правото да бъдеш забравен“);
 6. Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които Ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“) 
 7. Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни 

Вие имате право на достъп и можете да поискате по-подробна информация за това дали обработваме Ваши лични данни, какви категории, за какви цели, на кого ги разкриваме и др. Ако сте пожелали, ще Ви осигурим достъп до Вашите лични данни, които са в процес на обработване, под формата на тяхно копие. Копието е безплатно за Вас.  Ако поискате допълнителни копия, можем да Ви определим разумна такса, която да покрие административните ни разходи за изготвянето им. Ако сте подали искането с електронни средства, по възможност ще Ви предоставим информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго от нас. 

Ако не обработваме Ваши лични данни, ще Ви уведомим за това. Ако отхвърлим искането Ви за копие от данните, ще изложим пред Вас причините за това решение.

Упражняването на правото Ви на достъп не следва да влияе неблагоприятно върху правата или свободите на други лица, включително върху търговската тайна или интелектуалната собственост, и по-специално върху авторското право за защита на софтуера. В случай, че преценим, че има основание да се очаква подобно отрицателно въздействие, можем мотивирано да ограничим част от информацията, която ще Ви предоставим, така че да не се стигне до него.

Ако обработваме голямо количество информация за Вас, можем да Ви помолим да посочите точно информацията или дейностите по обработването, за които се отнася искането Ви. Така ще ни помогнете да се ориентираме по-добре и по-бързо, а и самите Вие по-скоро да получите нужните Ви данни.

Ако сте възразили срещу обработването на личните Ви данни, основано на наш легитимен интерес или легитимен интерес на трета страна, ние можем да продължим обработването въпреки Вашето възражение, ако можем да докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.  

Когато искате да коригираме Ваши лични данни може да поискате да уведомим и третите лица, на които са разкрити, с изключение на случаите когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Вие имате право да поискате изтриване на личните Ви данни, когато те повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; когато възразите срещу обработване основано на легитимен интерес и той няма преимущество пред Вашите права, свободи и интереси; при обработване без правно основание или изтриването на личните Ви данни е наше правно задължение, определено с правото на Република България или Европейския съюз. По силата на действащото законодателство, имаме право да продължим обработването въпреки Вашето искане за изтриване, за да спазим нашите правните задължения, предвидени в правото на Република България или Европейския съюз, които изискват обработване на личните Ви данни или когато е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 
За да упражните правото на ограничаване на обработването, трябва да са изпълнени следните условия: 

 • Оспорвате точността на личните данни;
 • Обработването е без правно основание, но вместо да ги изтрием, вие изисквате ограничаване на използването им;
 • Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването на основание „легитимен интерес“

Когато обработването на личните Ви данни е било ограничено, все пак бихме могли да продължим обработването им в два случая: 

 • с изрично Ваше съгласие или 
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка. 

Правото на преносимост съществува и може да се упражни, само когато са изпълнени следните две условия: (1) става въпрос за обработване по автоматизиран начин (т.е. това право не се отнася до обработване на данни под формата на хартиени досиета) и (2) освен че става по автоматизиран начин, обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на (а) Вашето съгласие или (б) на договор, по който сте страна или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор. Вие имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да поискате пряко прехвърляне на личните Ви данни  към друг администратор, когато това е технически осъществимо.

Трябва да знаете, че когато упражните правото на преносимост, това не води до заличаването на вашите данни от нашите системи. Вие ще можете да продължите да се ползвате от услугите ни дори след операцията по преносимост на данните. Преносимостта на данните също така не засяга първоначалния период на запазване, който се отнася за предадените данни. Можете да упражнявате своите останали права, които са посочени в законодателството и сме изброили тук, докато ние продължаваме да обработваме данните.

Ако считате, че ние нарушаваме приложимата нормативна уредба, молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право и незабавно да подадете жалба до надзорен орган в Европейския съюз, където живеете, работите, или където се е осъществило твърдяното нарушение на Вашите права. Надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес гр. София, п. Код 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2.  Можете да потърсите защита на Вашите права и по съдебен ред.

КАКВО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВИ

Как да заявим правата си? За да упражните правата си съгласно Регламента можете да ни пишете на електронна поща или да ни пратите писмо по пощата на данните за контакт, посочени най-долу.
Заявления във връзка с упражняване на Ваши права по принцип се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице. Когато са налице нормативни процедурни правила във връзка с упражняване на правата Ви (в Регламента, Закона за защита на личните данни и други актове) те също следва да бъдат спазени. 

В каква форма ще Ви отговорим? Във формата, в която се отправили запитването си до нас – писмено на хартиен носител или в електронна форма. Когато сте подали искане с електронни средства, по възможност информацията ще Ви бъде предоставена в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго. 

В какъв срок ще получите отговор? До един месец от получаване на Вашето искане ще Ви предоставим информация относно действията, които сме предприели по него. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ако такова удължаване се наложи, ще Ви уведомим в срок до един месец от подаване на искането Ви, като ще Ви обясним и по какви причини се налага това удължаване. 

Съмнения относно Вашата самоличност. Когато имаме основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането до нас, можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните. Ако не получим такава информация и не сме в състояние да идентифицираме субекта на данните, можем да откажем да предприемем действия въз основа на отправено до нас искане за упражняване на някое от посочените в това Уведомление права. 

Когато някой гражданин отправя към нас искания, които са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, ние имаме правото или: а) да наложим разумна такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или б) да откажем да предприемем действия по искането.

КАК ЩЕ ВИ УВЕДОМИМ ЗА ПРОМЕНИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ

Ние ще актуализираме периодично информацията в това Уведомление, в отговор на развитието на нашия бизнес и променящите се правни изисквания. Ние ще Ви уведомим, в случай, че бихме желали или се налага да използваме Вашите лични данни за цели и по начин, значително различаващи се от това, за което сме Ви информирали и при необходимост ще потърсим Вашето съгласие.

Ние ще Ви уведомим за промени по същество в настоящия документ чрез нашата уеб страница и при възможност, по друг подходящ начин, така че Вие винаги да сте информирани за промените относно това какви Ваши лични данни ние събираме, как ги използваме и при какви обстоятелства ги споделяме с други лица. Вие може да бъдете помолен да прочетете и приемете тези промени, преди да продължи достъпа до уеб страницата ни. 

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС
Можете да се свържете с нас, ако имате някакви въпроси, засягащи настоящия документ или ако искате да упражните някои от Вашите права в тази връзка на посочените по-долу данните за контакт с нас.
Администратор на личните данни е "ДИАЛОГ-ПЛЮС" ООД, ЕИК 121157059, с адрес за кореспонденция в гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Юрий Венелин“ № 22, ет. 3, ап. 19 представлявано от Управителя Михаела Митева, , тел 980 54 46 и  факс 986 2851, имейл  dialog@dialog-bg.com .