Качество

Организацията на работата и управлението на качеството в ДИАЛОГ по отношение на писмените преводи почиват изцяло върху постановките на „Система  за управление на качеството” ISO 9001:2008 и на  Европейски стандарт за писмени преводи EN ISO 17100:2015-05„Писмени преводачески услуги. Изисквания за предоставяне на писмени преводачески услуги“

Сертифицирането по EN ISO 17100:2015-05 е с международно валидна сертификация от Австрийския институт по стандартизация и Българския институт по стандартизация. В съответствие с този стандарт организацията и управлението на качеството обхващат цялата верига от дейности, свързани с предоставянето на писмени преводачески услуги от подбора на преводачи и редактори, през подготовката на материалите за превод и определянето на изпълнителите, до контролирането на преводния процес, крайния преглед на готовите преводи  и обратната връзка с възложителите.

По отношение на организацията на работата и управлението на качеството при устните преводи от стандарта са заложени критериите и правилата за подбор на преводачи, като освен това се ползват емпирично установените правила за контрол и оценка на качеството.

Система за управление на качеството – цели

Като неразделна част от цялостната организация на работата, системата за управление на качеството на  ДИАЛОГ ПЛЮС ООД има за цел чрез стандартизирани правила и критерии да гарантира постоянното високо  качество на преводаческите услуги, предлагани на българските и чуждестранни клиенти на фирмата.

Подбор на преводачи и редактори

А.Писмени преводи

Рационалната организация на работата на ДИАЛОГ ПЛЮС ООД  създава условия за подбиране само на най-квалифицираните преводачи/редактори, като за всяка конкретна поръчка от картотеката се избира най-подходящия, специализиран в дадената област преводач/редактор. Включването в тази картотека преминава през няколко етапа на подбор:

 • събеседване (вкл. проверка на безукорното владеене на български език);
 • проверка по документи на задължителните изисквания (висше образование, доказано
 • познаване на езика на/от който превежда, висока степен на компютърна грамотност,
 • свободно ползване на електронни информационни средства, най-малко 5 години работа като преводач/редактор, опит в специализирани области, референции,
 • пробен превод – необходима е положителна оценка от страна на квалифициран рецензент.

Б. Устни преводи

Процедурата и изискванията са аналогични на тези при писмените преводачи, като вместо пробен превод и проверка на компютърната грамотност, кандидатът се включва няколкократно като допълнителен, стажант-преводач в съответен екип и се прави оценка на работата му от квалифициран рецензент. 

Подготовка за изпълнение на преводаческата услуга

А. Писмени преводи

Възложените от клиентите и приети за писмен превод материали се подготвят за изпълнение като:

с клиента се уточняват евентуални специални изисквания по отношение на формат, фигури в текста и др.;

 • подготвя се списък с референтни и справочни материали;
 • уточняват се източници за  терминологията и евентуални консултанти;
 • други изисквания, като срокове за изпълнение, евентуално предаване на части.

Така подготвените материали се предават на определените  преводач и редактор.

Б. Устни преводи

С приемане на поръчката за устен превод се уточнява:

 • мястото на провеждане на мероприятието – зала, евентуални кабини за синхронен превод и апаратура, подреждане на залата, брой на участниците по езици и пр.;
 • отговорник за преводачите от страна на възложителя;
 •  наличност на материали, които ще бъдат четени или разисквани по време на мероприятието;
 • имена на участниците;
 • референтни материали и източници за терминология.

Данните и материалите се предават на преводачите.

Определяне на изпълнители (преводачи и редактори)

Основен принцип при определянето на изпълнителите за дадена поръчка (писмен или устен превод) е аксиомата,”универсални преводачи няма – и при най-добрия преводач има тематика, с която той не се справя”. Поради това в ДИАЛОГ ПЛЮС ООД се обръща особено внимание на специализацията на преводачите, която е основен показател при определянето както на устните и писмени преводачи, така и на редакторите при писмените преводи. При определяне на изпълнителите на писмени преводи се взема предвид и капацитета на даден преводач, така че изпълнението на срока да бъде в рамките на възможностите му. В ДИАЛОГ ПЛЮС ООД се стремим да се избягва деленето на писмен превод между двама и повече преводачи.

При устните преводи, и по-специално при работа в екип, при определянето на състава му   се съблюдава „съвместимостта” между преводачите в екип.  

Подготовката на поръчката и определянето на изпълнителите е в компетенциите на управителя, който при нужда се консултира с отговорника по качеството.

Изпълнение на поръчката за превод – контролиране на качеството

В ДИАЛОГ ПЛЮС ООД не се допуска друго, освен безукорно качество на извършваните преводи. С оглед на това, отговорен за контрола на качеството е специално назначен отговорник по качеството, който притежава и необходимата за целта квалификация и опит.

А. Писмени преводи

Материалите по изпълнение на поръчката се предават на преводача и редактора. Следи се спазването на графика за предаване на превода на редактора, връщане на редактирания текст на преводача за нанасяне на евентуални корекции, предаване за крайно изчитане и проверка за спазване на формалните изисквания на клиента. Както от страна на редакторите, така и при крайното изчитане се обръща внимание на точната и съответстваща терминология, правилната граматика и синтаксис, пълнотата на превода, правилното копиране на цифри, формулисимволи, правилно изразяване, точното графическо изпълнение, задължителното използване на spell-checker. Оценката на качеството става въз основа на редакторските бележки и тези от крайното изчитане. Допуска се паралелна работа на редактора с преводача, например при сложни в терминологично отношение и експресни преводи. Особено значение се отдава на обратната връзка с клиентите и на тяхната оценка за качеството на превода, като инициативата за това е на отговорника по качеството. Оценките на качеството се систематизират от отговорника по качеството и се довеждат и до знанието на преводачите и редакторите.

Б. Устни преводи

Там, където условията позволяват (обикновено при синхронния превод), контролът на качеството се извършва по време на мероприятието от отговорника по качеството или натоварено от него лице. Този контрол не е пасивен и не само отчита условията, при които преводачите работят  и евентуалното им отрицателно влияние върху качеството на превода, но също така се използва за въздействане върху възложителите за отстраняване на допуснати от тях пропуски. По време на мероприятието се следи както пряко работата на преводачите, така и реакциите на участниците. Обезателно се търси и оценката на възложителите за качеството на работата. При консекутивните преводи на срещи, преговори и други подобни, при които присъствието на външни лица е нежелателно, това е и единственият начин за оценяване на качеството на превода. И тук оценките на качеството се систематизират от отговорника по качеството.     

Организиране на конференции

Благодарение на дългогодишния опит на нашите специалисти, ние сме в състояние да предложим на клиентите си най-доброто и икономически изгодно  решение при организирането на конференции, семинари, обучения и други мероприятия с устен превод. Нашата услуга включва както подбор на хотели и зали,  така и осигуряване на необходимата апаратура, организирането на кафе-паузи, обеди, коктейли, трансфери и  разбира се,  симултанен или консекутивен превод. И всичко това - отново с безупречното качество и конкурентните цени на ДИАЛОГ!

Информация

ДИАЛОГ предлага на клиентите си достоверна информация по широк кръг въпроси.

Издателска дейност

ДИАЛОГ поема цялата работа по издаването от евентуален превод, през предпечатната подготовка, художественото оформление, техническата редакция и коректурата до отпечатването и книговезката работа при стриктно спазване на изискванията на клиента. Така, вие получавате едновременно гарантирано качество  и добра цена.