Цени

Нормално е да си зададете въпроса: А какви ще бъдат цените при едно така гарантирано безупречно качество? С чиста съвест ще Ви отговорим: По-ниски отколкото на всичките ни конкуренти. Защото организация  на ДИАЛОГ отговаря на съвременните световни тенденции, с изнесени работни места и несвойствени дейности (напр. счетоводство). Това води до минимален, само оперативен персонал с обвързани с изпълнението заплати, до точно разчетен според нуждите офис с ниски режийни разноски, до заплащане в съответствие с извършената работа и, в крайна сметка, до  разумен марж на начислените допълнителни разходи.   

Нашето ценообразуване - установяване обемът на услугата

Писмени преводи

Обемът на писмените преводи се установява при мерна единица стандартна страница от преведения текст - 1800 удара вкл. интервали, отчетени чрез " Word count" на Microsoft Word. По искане на клиента като мерна единица може да се приеме и  стандартна страница от 1500 знака без интервали, 1000 думи, или стандартен ред от 60 или 55 удара. При възможност и взаимно споразумение обемът може да се установи и по оригиналния текст. Минимален обем при отчитане: 1 стандартна страница, респ. 260 думи.

Устни преводи

Обемът на услугата се установява в работни часове/преводач по заявената програма, а ако мероприятието е било удължено,  се прибавя и допълнително отработеното време. Когато  е бил ангажиран екип, отчитането става в часове/екип. От работните часове  се изключва само времето за обедна почивка. Минималната заетост на устните преводачи в София е 2 часа, а извън София - 6 часа.

Информационни услуги, организиране на конференции, издателска дейност

Обемът на поръчката се определя с договор, респ. спецификация, договорена между страните. Всякакви споразумения трябва да бъдат в писмена форма.

Нашите цени

Благодарение на съвременната си организация ДИАЛОГ е в състояние да предложи едни наистина конкурентни цени. Нещо повече, ние полагаме всички усилия те да бъдат и стабилни. Неизбежни актуализации се предприемат едва при натрупването на солиден инфлационен натиск, а клиентите ни биват уведомявани достатъчно рано за предстоящите  промени. Също така стабилна е и структурата на цените ни - без излишни коефициенти за утежнения (прилагат се такива само при източни и някои - от гледна точка на превода - редки езици).  За улеснение, цените се определят в рамките на така нареченият „тесен ценови коридор". При писмените преводи той покрива разликата в цената между преводи с нормален и такива с експресен срок на изпълнение, а при устните - между ангажименти в работни и неработни дни, респ. официални празници. При големи обеми може да бъдат споразумявани отстъпки.

Цените при информационни услуги, организиране на конференции и издателска дейност се договарят за всеки конкретен случай.

Заплащане на услугите

По банков път срещу издадена от нас фактура.